നിവ് ആർട്ട് & കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റി

Title in English: 
Niv Art And Cultural Society