ഗ്രാൻഡ് ഫിലിം കോർപ്പറേഷൻ

Title in English: 
Grand Film Corporation