അയ്യപ്പദാസ്

Ayyappadas

കുരുത്തം കെട്ടവൻ സിനിമയുടെ നൃത്ത സംവിധാനവും നിർവ്വഹിച്ചു