പ്രണയിനീ നിന്‍ കണ്ണുകളിൽ ഞാൻ -തഹ്സീൻ മുഹമ്മദ്-ഓഡിയോ


If you are unable to play audio, please install Adobe Flash Player. Get it now.

Singer: 
Pranayinee nin kannukalil-Thahseen Muhammad-Audio

Lyrics : Poovachal khadar


Music : Saajan - Bijeesh


Orchestration : Stephan Devassy

പ്രണയിനീ നിന്‍ കണ്ണുകളില്‍ ഞാന്‍

പ്രണയിനീ നിൻ കണ്ണുകളിൽ ഞാൻ
എൻ മുഖമല്ലോ കാണ്മൂ..
മനസ്വിനീ നിൻ മൌനതടത്തിൽ
മഞ്ജിമ കോരിയിരിക്കേ
നിൻ മഞ്ജിമ കോരിയിരിക്കേ ..

ഹൃദയം കൊണ്ടു നിൻ ഹൃദയം തൊടുന്നൂ
മിഴിമുനയാലേ നിൻ മിഴിയും
അറിയുവതെന്നോ അത്മാവിൽ ഞാൻ
കരുതും കനവിൻ മുകുളം..........
അതു വിരിയുവതെന്നോ.. അരുളുവതെന്നോ
അനുരാഗത്തിൻ മധുരം... (പ്രണയിനീ … )

അരികിലാണ് എങ്കിലുമകലേ
മരുവുകയല്ലോ എൻ പ്രിയ നീ
നിഴലുകൾ മാത്രം ഒന്നാവുമ്പോൾ
നിമിഷങ്ങളിൾ നാം തനിയേ...
അതു തളിരണിയുമ്പോൾ .. കുളിരണിയുമ്പോൾ
അനുഭൂതികൾ തന്നരികേ.. (പ്രണയിനീ … )