കാണുമ്പോൾ പറയാമോ

കാണുമ്പോൾ പറയാമോ - D

കാണുമ്പോൾ പറയാമോ കരളിലെ അനുരാഗം നീ
ഒരു കുറിയെൻ കാറ്റേ (കാണുമ്പോൾ...)

പ്രിയമാനസം ചൊല്ലും മൊഴി കാതിൽ നീ ചൊല്ലും
എന്റെ തരിവളകൾ പൊട്ടിച്ചിരിയുണർത്തും പുഴ കണ്ണാടി നോക്കും കാറ്റേ
ഓ....ഓ... ആ..ആ.. ( കാണുമ്പോൾ..)

തുമ്പച്ചോട്ടിൽ ഓ നീലാകാശം
മയിൽപ്പീലി നീർത്തുമ്പോൾ
മന്ദാരത്തിൻ ഓ ചില്ലത്തുമ്പിൽ
ഒരു പൂ ചിരിക്കുമ്പോൾ
കളിവാക്കു കേട്ടീടാൻ മറുവാക്കു ചൊല്ലീടാൻ
വിറയോടേ നിൽക്കും മോഹം
നെഞ്ചിൽ മഞ്ചാടിയായി കാറ്റെ ( കാണുമ്പോൾ..)

തുമ്പിപ്പെണ്ണിൻ ഓ മോഹാവേശം കളിയാടി നിൽക്കുമ്പോൾ
കണ്ടാലൊന്നും ഓ മിണ്ടാതോടും കിളി പാട്ടു മൂളുമ്പോൾ
ഒരു നോക്കു കണ്ടീടാൻ മിഴി പൂട്ടി നിന്നീടാം
കൊതിയോടെ കാക്കും നേരം നാണം
ചങ്ങാതിയായീ കാറ്റേ ( കാണുമ്പോൾ..)

Film/album: