കാണുമ്പോൾ പറയാമോ - M

കാണുമ്പോൾ പറയാമോ 
കരളിലെ അനുരാഗം നീ
ഒരു കുറിയെൻ കാറ്റേ 
(കാണുമ്പോൾ...)

പ്രിയമാനസം ചൊല്ലും 
മൊഴി കാതിൽ നീ ചൊല്ലും
നിന്റെ തരിവളകൾ
പൊട്ടിച്ചിരിയുണർത്തും 
പുഴ കണ്ണാടി നോക്കും കാറ്റേ
ഓ..ആ...
(കാണുമ്പോൾ...)

തുമ്പച്ചോട്ടിൽ ഓ നീലാകാശം
മയിൽപ്പീലി നീർത്തുമ്പോൾ
മന്ദാരത്തിൻ ഓ ചില്ലത്തുമ്പിൽ
ഒരു പൂ ചിരിക്കുമ്പോൾ
കളിവാക്കു കേട്ടീടാൻ 
മറുവാക്കു ചൊല്ലീടാൻ
വിറയോടേ നിൽക്കും മോഹം നെഞ്ചിൽ 
പഞ്ചാരിയായി കാറ്റെ 
(കാണുമ്പോൾ...)

തുമ്പിപ്പെണ്ണിൻ ഓ മോഹാവേശം
കളിയാടി നിൽക്കുമ്പോൾ
കണ്ടാലൊന്നും ഓ മിണ്ടാതോടും 
കിളി പാട്ടു മൂളുമ്പോൾ
ഒരു നോക്കു കണ്ടീടാൻ 
മിഴി പൂട്ടി നിന്നീടാം
കൊതിയോടെ കാക്കും നേരം നാണം
ചങ്ങാതിയായീ കാറ്റേ 
(കാണുമ്പോൾ...)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Kanumbol parayamo - M

Additional Info

Year: 
2001

അനുബന്ധവർത്തമാനം