ഓ മൃദുലേ - ഐസക് തോമസ്

ഓ മൃദുലേ ഹൃദയമുരളിയിലൊഴുകി(സങ്കടം )

ഓ മൃദുലേ ഹൃദയമുരളിയിലൊഴുകി വാ ..
യാമിനിതൻ മടിയിൽ മയങ്ങുമീ ചന്ദ്രികയിലലിയാൻ ..
മനസ്സുമനസ്സുമായ് ചേർന്നിടാം ..
( ഓ മൃദുലേ )

എവിടെയാണെങ്കിലും പൊന്നേ .. നിന്‍ ..സ്വരം ..
മധുഗാനമായെന്നിൽ നിറയും ..
( ഓ മൃദുലേ )

കദനമാണിരുളിലും പൊന്നേ .. നിന്‍ .. മുഖം ..
നിറദീപമായ് എന്നിൽ തെളിയും ..
( ഓ മൃദുലേ )

 
Raaga: