ആതിര മുരളി

Athira Murali
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 4

മ്യൂസിക് റിയാലിറ്റി ഷോയിൽക്കൂടി ശ്രദ്ധേയയായ ആതിര മുരളി