ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്ത്

Aryadan Shoukath
കഥ: 2
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 2