സപ്ത തരംഗ് സിനിമ റിലീസ്

Name in English: 
Sapth Tharang Cinema Release
Artist's field: