ഫ്രാൻസിസ് എ സ്വാമി

Name in English: 
Francis A.swamy