അരുണ്‍ ദാസ്

Name in English: 
Arun Das
Artist's field: 

പേർഷ്യക്കാരൻ സിനിമയിൽ പാടി