ശോഭന ചന്ദ്രമോഹൻ

Shobhana Chandramohan
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 1

ശോഭന ചന്ദ്രമോഹൻ, പേർഷ്യക്കാരൻ സിനിമയിൽ ഗാനരചന നിർവ്വഹിച്ചു