കള്ളിക്കാട് രാമചന്ദ്രൻ

Name in English: 
Kallikkad Ramachandran
Artist's field: