അഞ്ജു നായർ

Anju Nair

അഞ്ജു നായർ. കാട്ടുമാക്കാൻ,പഞ്ചവർണ്ണ തത്ത തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂര്യ ടിവിയിൽ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്ത ഏറെ ജനശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച കെ കെ രാജീവ് സീരിയലായ അയലത്തെ സുന്ദരിയിൽ കൃഷ്ണ ടീച്ചർ എന്ന ഏറെ മികച്ചൊരു കഥാപാത്രത്തെ അഞ്ജു അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു.

Anju Nair