അഖിൽ വേണു

Akhil Venu

തൃശൂർ സ്വദേശിയായ അഖിൽ വേണു. ഇതിഹാസ, ചെമ്പരത്തിപ്പൂ , ക്യൂബൻ കോളനി തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്

Akhil Venu