വിനു കോളിച്ചാൽ

Vinu Kolichal
സംവിധാനം: 2
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 2

കാസർകൊട് കറ്റ്ഷകത്തൊഴിലാളികളായ കുഞ്ഞമ്പുവിന്റേയും ശാരദയുടേയും മകൻ. വിവിധ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ "ബിലാത്തിക്കുഴൽ" ആണ് പ്രഥമചിത്രം