തുഷാര

Thushara

തീയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. ചരിത്രപുസ്തകത്തിലേക്കൊരേട് എന്ന നാടകത്തിലൂടെ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു.

Thushara Nambiar