ബ്ലാക്ക് നോയ്സ് സ്റ്റൂഡിയോസ്, കൊച്ചി

Black Noise Studios, Kochi

Song Recording

ഗാനലേഖനം

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ദൃശ്യം 2 ജീത്തു ജോസഫ് 2021

Re-recoding

റീ-റെക്കോഡിങ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ദൃശ്യം 2 ജീത്തു ജോസഫ് 2021