സ്റ്റാൻലി സി എസ്

Stanly CS
സ്റ്റാൻലി കൊണ്‍സെര എസ്
സ്റ്റാൻലി കൊണ്‍സെര എസ്
സ്റ്റാൻലി സിൽവസ്റ്റർ കൊൻസെര