ശ്രീകാന്ത് മേനോൻ

Sreekanth Menon

ശ്രീകാന്ത് മേനോൻ. തൃശൂർ സ്വദേശി. ദുബായിൽ താമസം. കിസ്മത്ത്, അയാൾ ഞാനല്ല തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്

Sreekanth Menon