ശ്രീജിത്ത് പൊയിൽക്കാവ്

Sreejith Poyilkkav
Sreejith Poyilkkav -director
സംവിധാനം: 2
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 1

വരി ദി സെന്റെൻസ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ. മികച്ച കഥക്കുള്ള 2019 കേരള സംസ്ഥാന അവാർഡ് നേടിയ ചിത്രം ആണ് വരി ദി സെന്റെൻസ്