ഷാഹുൽ അലിയാർ

Shahul Aliyar
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 1

മികച്ച കഥയ്ക്കുള്ള 2019 സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് നേടിയ വ്യക്തിയാണ് ഷാഹുൽ. വരി ദി സെന്റെൻസ് എന്ന ചിത്രത്തിനായിരുന്നു അവാർഡ്.