നജസ്സ്

Under Production
Najass
Tagline: 
An Impure story

കുവി എന്ന പെൺനായ നായികയാവുന്ന ചിത്രമാണ് നജസ്സ്