സാന്ദ്ര

Sandra

ഓർഡിനറി, വെള്ളരിപ്രാവിന്റെ ചങ്ങാതി കറുത്ത സൂര്യൻ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു