റിച്ചാർഡ് ആന്റണി

Richard Antony

പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ. ആൻമരിയ കലിപ്പിലാണു എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു.