ഗോപിനാഥ് പന്തളം

Gopinath Pandalam
Alias: 
Gopinath Panthalam