പി പി ഗോവിന്ദൻ

P P Govindan
പി പി ഗോവിന്ദൻ-സംവിധാനം-ചിത്രം
സംവിധാനം: 4
കഥ: 2
തിരക്കഥ: 1