നീലംപേരൂർ മധുസൂദനൻ നായർ

Neelamperoor Madhusoodanan Nair
Date of Birth: 
Wednesday, 25 March, 1936
Date of Death: 
Saturday, 2 January, 2021
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 1