ദേവീ ജ്യോതിർമയീ

ദേവീ ജ്യോതിർമയീ

എനിക്കഭയം നൽകൂ സ്നേഹമയീ

എനിക്കഭയം നൽകൂ സ്നേഹമയീ   (ദേവീ..)

 

 

തിര തല്ലിയിരമ്പുന്ന ജീ‍വിത സമുദ്രത്തിൽ

കരുണ തൻ പൂന്തോണി നീയല്ലേ (2)

പതറുന്ന മനസ്സിന്റെ സാന്ത്വനം നീയല്ലേ

പരാശക്തിയും നീയല്ലേ (2)                (ദേവീ...)

 

അണ്ഡകടാഹസമാകൃത ജനനീ ദേവീ

മണ്ഠിത രുചിര കപാല വരാംഗീ ചണ്ഡീ (2)

സഞ്ചിത പുണ്യേ  ദീന ശരണ്യേ (2)

സർവ്വാംഗേശ്വരീ പാഹി മഹേശ്വരീ

അഭയം അഭയം അഭയം

അഭയം അഭയം അഭയം

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Devi jyothirmayi

Additional Info