യാത്രയായ് വെയിലൊളി

യാത്രയായ് വെയിലൊളി, നീളുമെൻ നിഴലിനെ
കാത്തു നീ നിൽക്കയോ‍ സന്ധ്യയായ് ഓമനേ
നിന്നിലേക്കെത്തുവാൻ ദൂരമില്ലാതെയായ്
നിഴലൊഴിയും വേളയായ്...

ഈ രാവിൽ തേടും പൂവിൽ
തീരാത്തേനുണ്ടോ...
കുടമുല്ലപ്പൂവിൻ‌റെ സുഗന്ധം തൂവി
ഉണരുമല്ലോ പുലരി... ഉം...

(യാത്രയായ്)

നിൻ കാതിൽ മൂളും മന്ത്രം
നെഞ്ചിൻ നേരല്ലോ...
തളരാതെ കാതോർത്തു പുളകം ചൂടി
ദളങ്ങളായ് ഞാൻ വിടർന്നൂ... ഉം...

(യാത്രയായ്)

Gja7530mhM0