താനേ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും

താനേ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും
തൻ താമരമെത്തയിലുരുണ്ടും
മയക്കം വരാതെ മാനത്തു കിടക്കുന്നു
മധുമാസ സുന്ദരചന്ദ്രലേഖ 
(താനേ..)

ചന്ദനക്കട്ടിലിൽ പാതിരാ വിരിച്ചിട്ട
ചെമ്പക വെണ്‍മലർ തൂവിരിപ്പിൽ 
മധുവിധുരാവിനായ് ചുണ്ടുകളിൽ പ്രേമ
മകരന്ദ മഞ്ജരിയേന്തി
(താനേ..)

പ്രേമതപസ്വിനി പ്രേമതപസ്വിനി
കാമുക സംഗമവേളയിൽ 
നാണിച്ചുനാണിച്ചു വാതിലടച്ചില്ലേ
മാനത്തെ പൊന്‍‌മുകിലിന്നലെ
​(താനേ..)

Thaane Thirinjum Mainjum Ambalapravu P Bhaskaran, M S Baburaj, S Janaki