വഴിയോരം വെയിൽ കായും

വഴിയോരം വെയിൽ കായും വനമലരിൻ കവിളിണയിൽ
ഇളമഞ്ഞിൻ തണുവലകൾ തഴുകിവരും പരമസുഖം

Vazhiyoram veyil kayum