അമ്പാടിപ്പൂവേ നില്ല് (female)

വരികൾ ചേർക്കണം

Ambaadippoove Nillu Nillu Full Song Malayalam Movie"Hariharanpilla Happiyanu"Mohan Lal,Jyothirmayee