നടവഴിയും ഇടവഴിയും

നടവഴിയും ഇടവഴിയും എവിടേയ്ക്കു പോണേ
പഴമയുടെ വഴി താണ്ടി അകലേയ്ക്കു പോണേ
കറുകറെ രാവിന്റെ കാളയെ കണ്ടേ
വെളുവെളെ പകലിന്റെ കാളയുമുണ്ടേ
കാലമാം ഈ വില്ലുവണ്ടിയുടെ പിറകെ
കാതോർത്തു കാതോർത്തു നീങ്ങുന്നതാരോ ... ആരോ ...

ചണ്ഡിയാം ആനന്ദ യക്ഷിയെ പണ്ടൊരാൾ
മന്ത്രച്ചിലമ്പിനാൽ കെട്ടീ
അകളെ പ്രകോപിതയാക്കുവാൻ അന്നവൻ
അന്യയൊരു കന്യയെ പുൽകീ
പെണ്ണവൾ മറ്റാരുമറിയാതെ പേറ്റുനോ-
വെണ്ണിയീ വഴിയേ വരുന്നൂ ... വരുന്നൂ

  നടവഴിയും ഇടവഴിയും എവിടേയ്ക്കു പോണേ 

ആ വഴിക്കത്രേ വരുന്നു തൻ വേളിയും
അമ്മാത്തു പോകുവാനായീ
അവളിൽ തുടിക്കും കടിഞ്ഞൂൽക്കനിക്കുള്ളൊ-
രവതാര ദിവസങ്ങളെണ്ണീ
വില്ലുവണ്ടിച്ചന്തമാടുമാ വഴി നീളെ 
വിരിയുന്നു കുടമണിത്താളം ... താളം 

നടവഴിയും ഇടവഴിയും എവിടേയ്ക്കു പോണേ
പഴമയുടെ വഴി താണ്ടി അകലേയ്ക്കു പോണേ
കറുകറെ രാവിന്റെ കാളയെ കണ്ടേ
വെളുവെളെ പകലിന്റെ കാളയുമുണ്ടേ
കാലമാം ഈ വില്ലുവണ്ടിയുടെ പിറകെ
കാതോർത്തു കാതോർത്തു നീങ്ങുന്നതാരോ ... ആരോ ...
 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Nadavazhiyum Idavazhiyum

Additional Info

Year: 
2002