വിണ്ണിൻമാറിലെ വിങ്ങും കണ്ണീർമേഘമേ

Year: 
1990
Film/album: 
Vinnin maarile vingum
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

വിണ്ണിൻമാറിലെ വിങ്ങും കണ്ണീർമേഘമേ
ശ്യാമമൗനതീരം നിന്നെ കാത്തു നിൽക്കെ
കൂടും ശൂന്യമാകവേ പെയ്യുകില്ലയോ
വിണ്ണിൻമാറിലെ വിങ്ങും കണ്ണീർമേഘമേ

ഓർമ്മകളെ എന്നുമീറനാക്കും നൊമ്പരങ്ങൾ
പോയ രാത്രി കൈവെടിഞ്ഞ പുലരിത്താരകൾ
ഒടുവിൽ ഖബറിൽ ഒരു കൂരിരുളിൽ
എന്നും സന്ധ്യ നെയ്യും
മോഹമെല്ലാം മാഞ്ഞു പോകും
(വിണ്ണിൻമാറിലെ...)

ഈ വഴിയിൽ കൂട്ടുവരാൻ നീ വിളിച്ചുവോ
അന്ത്യമൊഴി ചൊല്ലുവാൻ കാത്തു നിന്നുവോ
കാറ്റിൽ മഴയിൽ വിധിതൻ തിരയിൽ
പാഴ്ക്കിനാക്കൾ തീർക്കും
മണൽക്കൊട്ടാരങ്ങൾ വീഴും
(വിണ്ണിൻമാറിലെ...)

VINNIN MAARILE VINGUM KANNEER MEGHAME 【SANIL.Tv】