കാത്തിരുന്ന മണവാളനണയുമ്പോൾ

Year: 
1990
Film/album: 
Kaathirunna manavalan
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

കാത്തിരുന്ന മണവാളനണയുമ്പോൾ കരൾ
കൂട്ടിനുള്ളിൽ മണിത്തത്തയുണരുമ്പോൾ
പൂങ്കിനാവിൽ കണ്ട മാരൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ചിരി
പൂവിനുള്ളിൽ കള്ളനാണം നിറയുമ്പോൾ
കവിളിണ കുങ്കുമമണിയുകയായി
കവിളിണ കുങ്കുമമണിയുകയായി
മിഴിയിതളിൽ ചിരി തെളിയുകയായി
മാറിടമിന്നു തുടിക്കുകയായി
കാത്തിരുന്ന മണവാളനണയുമ്പോൾ കരൾ
കൂട്ടിനുള്ളിൽ മണിത്തത്തയുണരുമ്പോൾ

മയ്യെഴുതിച്ചൊരു കണ്ണല്ലേ
കണ്ണിൽ കിനാവിൻ നിലാവല്ലേ
ആരും കൊതിക്കുന്ന പെണ്ണല്ലേ
പെണ്ണിവൾ മാരിവിൽ പൂവല്ലേ
തങ്കക്കൈവളയൊന്നു കിലുങ്ങും
മുത്തുവിളക്കുകൾ കണ്ണിമ പൂട്ടും
മണിയറമലരുകൾ ഇക്കിളി ചൂടും
(കാത്തിരുന്ന...)

മാന്തളിരൊത്തൊരു ചുണ്ടാണേ
ചുണ്ടത്തു പുഞ്ചിരിച്ചെണ്ടാണേ
മാതളപ്പൂവൊത്ത പെണ്ണാണേ
പെണ്ണിന് പത്തരമാറ്റാണേ
മതികല ജാലകവാതിലിലണയും
പാതിയുറക്കം മിഴികളിലലിയും
പുതിയൊരു പുളകം നിന്നെ പൊതിയും

കാത്തിരുന്ന മണവാളനണയുമ്പോൾ കരൾ
കൂട്ടിനുള്ളിൽ മണിത്തത്തയുണരുമ്പോൾ
പൂങ്കിനാവിൽ കണ്ട മാരൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ചിരി
പൂവിനുള്ളിൽ കള്ളനാണം നിറയുമ്പോൾ
കവിളിണ കുങ്കുമമണിയുകയായി
മിഴിയിതളിൽ ചിരി തെളിയുകയായി
മാറിടമിന്നു തുടിക്കുകയായി
കാത്തിരുന്ന മണവാളനണയുമ്പോൾ കരൾ
കൂട്ടിനുള്ളിൽ മണിത്തത്തയുണരുമ്പോൾ

kaathirunna manavaalan കാത്തിരുന്ന മണവാളൻ 【SANIL.Tv】