ചൂളമടിക്കും കാറ്റായ്

Year: 
1989
Film/album: 
Choolamadikkum kaattaay
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

ചൂളമടിക്കും കാറ്റായ്
ഞാൻ ചീറി വരുന്നല്ലോ
കൂടണഞ്ഞ കിളിയേ
ഞാൻ തേടി വരുന്നല്ലോ
ആനന്ദത്തിൽ ആറാടി
അനുരാഗ പൂമ്പല്ലവിയിൽ
ഹേയ് നാടായ നാട്ടിലെല്ലാം
ഞാനുയർത്തും സ്നേഹക്കുളിരല
ചൂളമടിക്കും കാറ്റായ്
ഞാൻ ചീറി വരുന്നല്ലോ
കൂടണഞ്ഞ കിളിയേ
ഞാൻ തേടി വരുന്നല്ലോ

താളവുമായ് ഞാൻ വരുന്നു
രാഗവുമായ് ഞാൻ വരുന്നു
ആരോമലേ അനുരാഗലോലനായ്
ഓമലാളെ കാണുവാനായ്
കണ്ടു കാര്യം ചൊല്ലുവാനായ്
മിന്നിമിന്നും താരകം പോലരികിൽ
വരുമോ ചിരിയായ്
ചൂളമടിക്കും കാറ്റായ്
ഞാൻ ചീറി വരുന്നല്ലോ
കൂടണഞ്ഞ കിളിയേ
ഞാൻ തേടി വരുന്നല്ലോ

നിന്റെ സ്നേഹഗീതവുമായ്
പാടിയാടി ഞാനലഞ്ഞു
നീലാഞ്ജനക്കിളി നീയിനിയും
കൂടുകൂട്ടാൻ പോരുകയില്ലേ
കൂട്ടിരിക്കാൻ എത്തുകയില്ലേ
കളകളമൊഴി ഈ ഹൃദയത്തിൽ
കുളിർക്കാറ്റായ്
സഖി നീ വരുമോ

ചൂളമടിക്കും കാറ്റായ്
ഞാൻ ചീറി വരുന്നല്ലോ
കൂടണഞ്ഞ കിളിയേ
ഞാൻ തേടി വരുന്നല്ലോ
ആനന്ദത്തിൽ ആറാടി
അനുരാഗ പൂമ്പല്ലവിയിൽ
ഹേയ് നാടായ നാട്ടിലെല്ലാം
ഞാനുയർത്തും സ്നേഹക്കുളിരല
ചൂളമടിക്കും കാറ്റായ്
ഞാൻ ചീറി വരുന്നല്ലോ
കൂടണഞ്ഞ കിളിയേ
ഞാൻ തേടി വരുന്നല്ലോ

Choolamadikkum kaattaay (ചൂളമടിക്കും കാറ്റായ്) (Rala Rajan)