* ഓർക്കുന്നു ഞാനാ ദിനാന്തം

... വരികൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല ...

Orkkunnu Njana | Lyrical Video | Munthiri Monchan | Shankar Mahadevan | Vijith Nambiar