പതിനാലാം രാവുദിച്ചത്

പതിനാലാം രാവുദിച്ചത് മാനത്തോ
കല്ലായിക്കടവത്തോ
പനിനീരിന്‍ പൂ വിരിഞ്ഞത്
മുറ്റത്തോ - കണ്ണാടി കവിളത്തോ
(പതിനാലാം..)

തത്തമ്മ ചുണ്ടു ചുവന്നത്
തളിര്‍വെറ്റില തിന്നിട്ടോ
മാരനൊരാള്‍ തേനില്‍ മുക്കി
മണിമുത്തം തന്നിട്ടോ
തനതിന്ത താനതിന്ത തിന്തിന്നോ
താനിന്നി താനതിന്ത താനിന്നോ
തനതിന്ത താനതിന്ത തിന്തിന്നോ
താനിന്നി താനതിന്ത താനിന്നോ
(പതിനാലാം..)

മൈക്കണ്ണില്‍ കവിത വിരിഞ്ഞത്
മയിലാട്ടം കണ്ടിട്ടോ
മധുരത്തേന്‍ നിറയും മാറില്‍
മദനപ്പൂ കൊണ്ടിട്ടോ
തനതിന്ത താനതിന്ത തിന്തിന്നോ
താനിന്നി താനതിന്ത താനിന്നോ
തനതിന്ത താനതിന്ത തിന്തിന്നോ
താനിന്നി താനതിന്ത താനിന്നോ
(പതിനാലാം..)

Pathinaalam Ravudichathu... | Evergreen Malayalam Movie Song | Maram Movie Song