മൊഞ്ചത്തിപ്പെണ്ണെ നിൻ ചുണ്ട്

മൊഞ്ചത്തിപ്പെണ്ണേ നിന്‍ ചുണ്ട് നല്ല
ചുവന്നതാമരച്ചെണ്ട്
പറന്നുവന്നൊരു വണ്ട് - അതിന്‍
മധുവും കാത്തിരുപ്പുണ്ട്
(മൊഞ്ചത്തിപ്പെണ്ണേ..)

സുറുമക്കണ്ണിന്റെ തുമ്പ് - നെഞ്ചില്‍
തുളഞ്ഞിറങ്ങുന്നൊരമ്പ്
തൊടുത്തുവിട്ടിടും മുന്‍പ്
പറപറക്കും ആണിന്റെ വമ്പ്
(മൊഞ്ചത്തിപ്പെണ്ണേ..)

അരുമക്കൈവളക്കൂ‍ട്ടം - മെല്ലെ
കിലുക്കിക്കൊണ്ടുള്ള നോട്ടം
നിനക്കുവെറും വിളയാട്ടം എന്റെ
പൊരിയും ഖല്‍ബിലൊരാട്ടം
(മൊഞ്ചത്തിപ്പെണ്ണേ..)

Monchathipenne... | Evergreen Malayalam Movie Song | Maram Movie Song