ചന്ദിരനൊത്തൊരു

ചന്ദിരനൊത്തൊരു ചന്തമിതാണോ 
ചുണ്ടത്ത് ചെമ്മാനം ചോന്നതാണോ 
കണ്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടുമെന്തേ പൂതി തീരാത്തേ 
ചന്ദിരനൊത്തൊരു ചന്തമിതാണോ 
ചുണ്ടത്ത് ചെമ്മാനം ചോന്നതാണോ 
കണ്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടുമെന്തേ പൂതി തീരാത്തേ 

കണ്ടവരുണ്ടോ കേട്ടവരുണ്ടോ ഇങ്ങനെ കൂടീട്ടുണ്ടോ 
കണ്ടവരുണ്ടോ കേട്ടവരുണ്ടോ കെട്ടിനു കൂടീട്ടുണ്ടോ 
കണ്ടവരുണ്ടോ കേട്ടവരുണ്ടോ ഇങ്ങനെ കൂടീട്ടുണ്ടോ 
കണ്ടവരുണ്ടോ കേട്ടവരുണ്ടോ കെട്ടിനു കൂടീട്ടുണ്ടോ 

ആഘോഷം കൊടികയറി 
മേളങ്ങൾ മുറുകും നേരം 
നാടുമൊത്തമേറ്റു പാടി തിന്തകതെയ്തകതോം 
ആഘോഷം കൊടികയറി 
മേളങ്ങൾ മുറുകും നേരം 
നാടുമൊത്തമേറ്റു പാടി തിന്തകതെയ്തകതോം

കണ്ടവരുണ്ടോ കേട്ടവരുണ്ടോ ഇങ്ങനെ കൂടീട്ടുണ്ടോ 
കണ്ടവരുണ്ടോ കേട്ടവരുണ്ടോ കെട്ടിനു കൂടീട്ടുണ്ടോ 
കണ്ടവരുണ്ടോ കേട്ടവരുണ്ടോ ഇങ്ങനെ കൂടീട്ടുണ്ടോ 
കണ്ടവരുണ്ടോ കേട്ടവരുണ്ടോ കെട്ടിനു കൂടീട്ടുണ്ടോ 

ഒന്നായി വന്നതു നന്നായ് ഒന്നിച്ചൊരു ഗതിയായ്
പിന്നെയതു പിന്നെപ്പറയാൻ നാടിനൊരു കഥയായ് 
നന്നായി മെല്ലെ വഴിക്കൊരു നല്ലനടപ്പു ചൊല്ലി 
നാട്ടാരും വീട്ടാരുമിന്നൊരു കേട്ടുകെട്ടിച്ചിവരെ     
നന്നായി മെല്ലെ വഴിക്കൊരു നല്ലനടപ്പു ചൊല്ലി 
നാട്ടാരും വീട്ടാരുമിന്നൊരു കേട്ടുകെട്ടിച്ചിവരെ     

ചന്ദിരനൊത്തൊരു ചന്തമിതാണോ 
ചുണ്ടത്ത് ചെമ്മാനം ചോന്നതാണോ 
കണ്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടുമെന്തേ പൂതി തീരാത്തേ 
ചന്ദിരനൊത്തൊരു ചന്തമിതാണോ 
ചുണ്ടത്ത് ചെമ്മാനം ചോന്നതാണോ 
കണ്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടുമെന്തേ പൂതി തീരാത്തേ 

കണ്ടവരുണ്ടോ കേട്ടവരുണ്ടോ ഇങ്ങനെ കൂടീട്ടുണ്ടോ 
കണ്ടവരുണ്ടോ കേട്ടവരുണ്ടോ കെട്ടിനു കൂടീട്ടുണ്ടോ 
കണ്ടവരുണ്ടോ കേട്ടവരുണ്ടോ ഇങ്ങനെ കൂടീട്ടുണ്ടോ 
കണ്ടവരുണ്ടോ കേട്ടവരുണ്ടോ കെട്ടിനു കൂടീട്ടുണ്ടോ 

നന്നായി മെല്ലെ വഴിക്കൊരു നല്ലനടപ്പു ചൊല്ലി 
നാട്ടാരും വീട്ടാരുമിന്നൊരു കേട്ടുകെട്ടിച്ചിവരെ     

നാട്ടാരും വീട്ടാരുമിന്നൊരു കേട്ടുകെട്ടിച്ചിവരെ(...)  

* Copying and posting lyrics from M3db to other similar websites is strictly prohibited. Lyrics are subject to copyright @ M3DB.COM

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Chandiranathoru

Additional Info

Year: 
2018