മുന്തിരിക്കുടിലിൽ മുത്ത്

മുന്തിരിക്കുടിലിൽ മുത്തു നിരത്തും
മംഞ്ജുളാംഗീ
മുന്നിൽ നിൽക്കുമീ ഇടയനു നൽകുമോ
മുഖശ്രീ സിന്ദൂരം - നിന്റെ 
മുഖശ്രീ സിന്ദൂരം (മുന്തിരി..)

കുന്നിൻ മുകളിൽ വനദേവതമാർ
കുന്തിരിയ്ക്കം പുകയ്ക്കും രാത്രികളിൽ
വിടരും ലജ്ജയിൽ നിറച്ചു നീ തരുമോ
വികാര മധുപാത്രം 
വികാര മധുപാത്രം (മുന്തിരി..)

ചന്ദ്രക്കലയുടെ നഖലാളനത്താൽ
മുന്തിരിങ്ങ തുടുക്കും രാത്രികളിൽ
ഒരു ചുംബനത്തിൽ പൊതിഞ്ഞു നീ തരുമോ
ഒരിക്കൽ നിൻ പ്രേമം 
ഒരിക്കൽ നിൻ പ്രേമം (മുന്തിരി..)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Munthirikkudilil

Additional Info