സ്വരരാഗമായ് കിളിവാതിലിൽ

സ്വരരാഗമായ് കിളിവാതിൽ
ഏകാന്തയായ് ഏഴിലം പാല പൂത്ത
രാവുതോറും പ്രേമപൂജാ ഏകുവാൻ
ദീപമായ് രൂപമായ് വന്നു ഞാൻ (സ്വര...)

പ്രണയ ഗാനം നിറഞ്ഞു എന്നിൽ ജീവനായകാ ഓ..(2)
നീലച്ചോല കാടുകളിൽ ഏലക്കാടിൻ നാടുകളിൽ
നിന്നെ ഞാൻ തേടുന്നു കാണുവാനായ്
നിന്നെ ഞാൻ തേടുന്നു കാണുവാൻ ( സ്വര...)

ചിറകടിച്ചു വിരുന്നു വന്നൂ തേൻകിനാവുകൾ ഓ..(2)
ദുർഗ്ഗാഷ്ടമീ നാളുകളിൽ യക്ഷിപനം കാവുകളിൽ
നിന്നെ ഞാൻ തേടുന്നു കാണുവാനായ്
നിന്നെ ഞാൻ തേടുന്നു കാണുവാൻ (സ്വര....)

swara ragamay song Pacha Velicham movie