ആകാശഗംഗാ തീരത്തിനപ്പൂറം

ആകാശഗംഗാ തീരത്തിനപ്പുറം
ആയിരം വെണ്ണക്കൽ മണ്ഡപം
പൌർണ്ണമി തോറും ഒരേകനാം ഗന്ധർവൻ
പാടാനണയുന്ന മണ്ഡപം ( ആകാശ...)

തൂണുകൾ തോറും എത്രയോ ശില്പങ്ങൾ
മിഴികളിൽ വജ്രം പതിച്ച മൌന പതംഗങ്ങൾ
ഗന്ധർവനറിഞ്നില്ലാ ശിലയുടെ നൊമ്പരം
പാട്ടിൽ തുടിച്ചില്ല (2) ( ആകാശ..)

മഞ്ഞുതിരും പോലെ പിന്നെയും പാടുമ്പോൾ
ഗായകൻ സ്നേഹാർദ്രമായി ശില്പങ്ങളെ തലോടി
പറവകൾ ചിറകടിച്ചൂ ചുണ്ടിൽ
പാട്ടിൻ മുന്തിരി തേൻ കിനിഞ്ഞു (2) (ആകാശ..)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
5
Average: 5 (4 votes)
akasha ganga theerathinappuram

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം