ഈറന്‍ കിനാക്കളും

Year: 
1999
Eeran kinaakkalum
0
No votes yet

ഈറന്‍ കിനാക്കളും താനേ മറഞ്ഞിതാ
സ്വര്‍ഗ്ഗം പണിഞ്ഞിടാം കൂട്ടരേ
ഉന്മാദവേളയില്‍ താളം പിഴച്ചുവോ
സർവ്വം മറന്നു നൃത്തമാടി വാ
ഈറന്‍ കിനാക്കളും താനേ മറഞ്ഞിതാ
സ്വര്‍ഗ്ഗം പണിഞ്ഞിടാം കൂട്ടരേ
ഉന്മാദവേളയില്‍ താളം പിഴച്ചുവോ
സർവ്വം മറന്നു നൃത്തമാടി വാ
ഇതു വിധിയുടെ കളി തുടരും കരവിരുതാണോ
പുഴ തകരും കദനമറിയും കടങ്കഥയാണോ
ഇതു വിധിയുടെ കളി തുടരും കരവിരുതാണോ
പുഴ തകരും കദനമറിയും കടങ്കഥയാണോ
(ഈറന്‍... )

കണ്ണീരു പെയ്യുന്ന മേഘങ്ങളേ
കാരുണ്യമില്ലാ ജന്മങ്ങളേ(2)
ഈ നുരപതയും സുരചഷകം നീട്ടിയോ
ഈ കഥ ചികയും വനഹൃദയം തേടിയോ
കണ്ണിലരുണകിരണമായ് ചുണ്ടിലമൃതമൊഴിയുമായ്(2)
പാട്ടുപാടി ഒത്തുകൂടി ആട്ടമാടി എത്തിടാം
(ഈറന്‍... )

കരകാട്ടം ആടും ഹൃദയങ്ങളേ
ഈ മണ്ണും വിണ്ണും ഒന്നാകുമോ (2)
ഇന്നടിപതറിയ കദനഭാവമാണു ഞാന്‍
ഈ മദമിളകിയ സിരയിലേതു ലഹരി നീ
നെഞ്ചിലമൃതമഴയുമായ് പെയ്തലഞ്ഞ സ്വപ്നമേ(2)
പാട്ടുപാടി ഒത്തുകൂടി ആട്ടമാടി എത്തിടാം...
(ഈറന്‍ കിനാക്കളും....)

Eeran Kinakalum - Pranayamazha