വരചന്ദ്രലേഖ (F)

[ട്രാക്ക് ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ വരികൾ ചേർക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ചേർക്കുമല്ലോ  ]