ഇരുളു നീളും രാവേ

ഇരുളു നീളും രാവേ..
പുലരിയെന്തേ ദൂരേ...
നിഴലുപോൽ നിൻ ചാരെ ആരാരോ
ചിരികളൊന്നായ് മായേ ..
ചിതലുപോൽ നിൻ നെഞ്ചിൽ
പതിയെ നീറും നോവാരാരോ ....

പേരില്ലാ പൊരുളുകൾ..
തേരോടും നെഞ്ചാകെ ഭീതിതൻ ചുരുളുകൾ
വേരോടും മായാജാലം ..
ചൂതാടാൻ കാലം..
വിധിയായി കൂടെയോ ..

ഇരുളു നീളും രാവേ..
പുലരിയെന്തേ ദൂരേ...
നിഴലുപോൽ നിൻ ചാരെ ആരാരോ
ചിരികളൊന്നായി മായേ
ചിതലുപോൽ നിൻ നെഞ്ചിൽ
പതിയെ നീറും നോവാരാരോ ....

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
irulu neelum rave

Additional Info

Year: 
2017