കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ

Year: 
2007
Film/album: 
krishna krishna
Lyrics Genre: 
0
No votes yet

കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന 
കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരേ 
അച്യുതാനന്ദ ഗോവിന്ദ മാധവ 
സച്ചിദാനന്ദ നാരായണ ഹരേ...

Krishna krishna - Romeo