കിസ്മത്ത് തീം

ഓ.... ഓ....
കിസ്മത്ത്.... ഓ... കിസ്മത്ത്...
കിസ്മത്ത്.... ഓ... കിസ്മത്ത്...
ഉം....
കിസ്മത്ത്.... ഓ... കിസ്മത്ത്...
കിസ്മത്ത്.... ഓ... കിസ്മത്ത്...

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Kismath Theme

Additional Info

Year: 
2016